Handelsbetingelser

1. Generelt

 1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af Clay Digital, CVR-nummer 42249483 (i det følgende benævnt CD).
 2. Betingelserne udgør sammen med tilbud, databehandleraftale, ordrebekræftelse og andre skriftlige aftaler afgivet af CD, det samlede aftalegrundlag om CDs salg og levering af serviceydelser og produkter til Køber.
 3. Ændringer og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende hvis CD og Køber har aftalt dem skriftligt.

2. Tilbud, ordre og accept

 1. Kun skriftlige tilbud og aftaler/referater er bindende.
 2. Tilbud er gældende 14 dage efter den dato, tilbuddet er dateret eller afgivet,
  medmindre andet fremgår af tilbuddet.
 3. Et køb er endeligt, når Køberen skriftligt har accepteret tilbuddet. Herefter kan aftalen ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra CD, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.
 4. Såfremt Køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal Køber straks skriftligt reklamere herover.
 5. Køber skal udpege én kontaktperson (ansat hos Køber) som er ansvarlig for
  samarbejdet.
 6. Såfremt kontaktpersonen ikke har mandat til at godkende tilbud, ordre og leverancer, er det Købers ansvar at udpege en separat person (ansat hos Køber) med dette mandat. CD er ikke ansvarlig for, at Købers accept er foretaget med det rigtige mandat.

3. Priser og betalingsbetingelser

 1. Alle priser er ekskl. moms.
 2. Kørsel i forbindelse med udførelsen af aftalen refunderes af Køber til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 3. Udgifter til køb af softwarelicenser eller andet som er nødvendigt i direkte forbindelse med udførelse af serviceydelsen, refunderes af kunden til kostpris plus et
  håndteringstillæg på 10%, medmindre andet er aftalt skriftligt.
 4. Betalingsfrist er 8 dage netto.
 5. Ved for sen betaling debiterer CD 2% per påbegyndt måned i renter.
 6. Ved manglende betaling trods påkrav herom er CD berettiget til uden varsel at fratage Køber brugsretten til det leverede produkt.
 7. Medmindre andet er aftalt, betales leverancen over to rater. 50% af aftalens pris betales af Køber ved accept af aftalen. De sidste 50% betales, når det aftalte er klar til  Køber. (se definition på endelig leverance i §5 stk. I).
 8. Alle fakturerede Købere som dermed har accepteret et tilbud bekræfter, at CD må benytte Køber som reference på CDs hjemmeside.

4. Fortrolighed

 1. Køber skal i det omfang, at det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne give CD adgang til personoplysninger. De nærmere vilkår for afgivelse og håndtering af personoplysninger reguleres af databehandleraftalen.
 2. Alle medarbejdere i CD er kontraktligt underlagt tavshedspligt, således at ikke offentlige tilgængelige oplysninger, afgivet i forbindelse med Købers projekt, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra Køber.
 3. Samarbejdet forpligter ligeledes Køber til, at ikke offentlige tilgængelige oplysninger om CD, som Køber måtte komme i besiddelse af, ikke videreformidles til udenforstående tredjeparter uden skriftlig accept fra CD.

5. Leveringstid og levering

 1. Endelig leverance af Købers produkt sker ved én af følgende hændelser:
  • 14 dage efter produktet er lagt live
  • 60 dage efter Købers testperiode er påbegyndt
  • 60 dage uden Købers reaktion på CDs henvendelser
 2. Levering finder sted til den med Køber aftalte tid, medmindre det nævnte forbehold i pkt. IV gør sig gældende.
 3. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, finder levering sted når CDs arbejde er færdigt.
 4. Leveringsdato er kun gældende, i det omfang Køber lever op til aftalte leverancer og at Køber er tilgængelig til besvarelse af afklaringer. Såfremt en forsinkelse skyldes Købers manglende leverance eller tilgængelighed, vil CD informere om en ny leveringsdato efter Købers leverance er leveret eller besvarelse af afklaring. Det bemærkes, at der må forventes at en leveringsdato forsinkes mere end dobbelt af forsinkelsen for Købers leverance eller besvarelse af afklaring.
 5. Overskrides den aftalte leveringsdato med mere end 60 dage har Køber mulighed for at annullere den del af aftalen, som er berørt af forsinkelsen. Dette gælder ikke såfremt det er hindringer der kan henføres til Købers forhold og CD har gjort Køber opmærksom på det.
 6. Efter endelig leverance af produktet, har CD ikke længere ansvaret for vedligeholdelse af det leverede produkt, medmindre andet er aftalt.
 7. Efter endelig leverance af produktet er CD ikke ansvarlig for at udbedre fejl eller mangler som del af den oprindelige leverance. Software kræver vedligeholdelse og funktioner kan påvirkes af tredjeparts opdateringer eller ændringer.
 8. Køber har 14 dage efter produktet er lagt live til at reklamere over fejl, afvigelser eller mangler. Herefter betragtes produktet som endelig leveret.
 9. Ved udbedring af større fejl, afvigelser eller mangler, som CD ikke med rimelighed er skyld i eller kunne have undgået, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.
 10. Såfremt Køber med rimelighed kunne gøre CD opmærksom på en fejl, mangel eller afvigelse i god tid inden en leverance, og Køber ikke har gjort dette, og har den manglende handling betydning for omfanget af udbedringen, vil Kunden blive faktureret efter aftalt timepris.

6. Ejendomsret

 1. Når hele aftalens er betalt, overgår alle rettigheder over slutproduktet til Køber, medmindre andet er aftalt.
 2. CD har ret til at genbruge generelle dele af kode og materiale lavet i forbindelse med serviceydelsen internt eller til andre kundeprojekter. CD har som udgangspunkt ikke ret til at kopiere større funktionalitet til et direkte konkurrerende produkt eller service.
 3. Køber kan til enhver tid få udleveret data, kode og materiale som køber har rettigheder til og som CD ligger inde med, ved skriftlig henvendelse til CD. Der kan gå op til 30 dage før udlevering, da data, kode og materiale skal overdrages på fornuftig og forsvarlig vis. CD er ikke forpligtet til at beholde data, kode og materiale efter endelig leverance.
 4. Køber garanterer at al tekst, grafik, billeder, design, varemærker eller andet indhold overdraget til CD til brug i produktet, er ejet af Køber, eller at Køber har tilladelse fra rette ejer til at anvende det.

7. Support

 1. Support foregår via e-mail og besvares så vidt muligt inden for 24 timer udenfor ferieperioder. Med mindre andet er aftalt, vil Køber blive faktureret efter aftalt timepris.

8. Force Majeure

 1. Medmindre CD har kunnet undgå en følge eller have afværget den, hæfter CD ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.

9. Ansvar

 1. CD sørger, at leverancen udføres i overensstemmelse med god IT-skik, herunder ved at anvende velafprøvede designmetoder, kvalitetsstandarder, programmeringssprog og programudviklingsværktøjer. CD sørger desuden for, at leverancen i øvrigt udføres i overensstemmelse med det aftalte. Herudover garanterer CD, at leverancen er udført efter bedste evne for at opfylde Købers behov inden for budget og tidsramme, som CD har forstået det og beskrevet i tilbuddet.
 2. CD påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, der er opstået på grund af forkert eller mangelfuld betjening, hændelige begivenheder, ændringer i tredjeparters software og API’er eller andre lignende forhold.
 3. CD er ikke ansvarlig for tab af fortjeneste, tab af produktion, mistet omsætning, forventede besparelser, tab eller forurening af data samt indirekte tab eller følgeskader.
 4. CD har desuden ikke produktansvar udenfor reglerne i produktansvarsloven.
 5. CD er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til MTTs samt CDs leverandørers servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.
 6. CD er ikke ansvarlig for nedbrud eller påvirkning af oplysninger på hjemmesiden som følge af force majeure begivenheder herunder herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.
 7. CDs samlede totale ansvar overfor Køber er begrænset til et beløb svarende til kontraktens samlede pålydende.
 8. CD er ikke ansvarlig for, at det leverede produkt opfylder lovgivning eller standarder, medmindre andet er aftalt.

10. Gældende lov og værneting

 1. Aftalen er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres ved en dansk domstol i den retskreds hvor CD er beliggende.